Zonneparken zijn niet ingrijpend voor hun omgeving
29 augustus 2019

Zonneparken zijn niet ingrijpend voor hun omgeving


Op 27 september 2017 heeft de gemeente Staphorst een omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een tijdelijk zonnepark van 4,3 hectare. Groenrecycling Rouveen is een bedrijf dat groenafval bewerkt vlakbij het zonnepark. Het recyclebedrijf vreest dat de komst van het zonnepark en andere toekomstige ontwikkelingen tot beperkingen voor haar bedrijfsvoering kunnen leiden. Volgens Groenrecycling heeft de gemeente niet de juiste procedure voor afwijken van het bestemmingsplan gehanteerd. De Raad van State legt in haar uitspraak van 14 augustus 2019 uit waarom zij hier anders over denkt.

De afwijkmogelijkheden

Om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen moet de gemeente van haar bestemmingsplan afwijken. Dit kan op verschillende manieren, zowel binnenplans als buitenplans. In artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn de afwijkmogelijkheden geregeld. Afwijken kan onder andere op basis van de ‘kruimellijst’ van artikel 4 van Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor). Dit is een buitenplanse afwijkbevoegdheid.

Belangrijk voor deze zaak is dat een omgevingsvergunning volgens het Bor verleend kan worden voor het gebruik van gronden of bouwwerken voor een termijn van maximaal tien jaar. Wel onder de voorwaarde dat de activiteit geen onderdeel uitmaakt van kolom C of D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. In deze kolommen zijn de categorieën activiteiten aangewezen, die ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor het milieu. Hiervoor gelden zwaardere eisen om af te wijken. Onder die categorieën activiteiten vallen ook stedelijk ontwikkelingsprojecten en industriële installaties. In deze zaak is het dus van belang of er sprake is van één van deze categorieën.

Wanneer de gemeente een omgevingsvergunning verleent op basis van de kruimellijst, dan volgt zij de reguliere procedure. Als het zonnepark aangemerkt wordt als een stedelijk ontwikkelingsproject of een industriële installatie kan de omgevingsvergunning alleen met de uitgebreide procedure worden verleend.

Oordeel Raad van State

Wat stedelijke ontwikkeling inhoudt kan van regio tot regio verschillen. Om die reden kijkt de Raad van State allereerst welke negatieve gevolgen voor het milieu kunnen ontstaan bij de komst van het zonnepark. De gevolgen voor het milieu van dit zonnepark blijven beperkt tot visuele hinder en landschappelijke aantasting. Hierbij kijkt de Raad van State alleen naar het realiseren van het zonnepark en niet naar de toekomstige ontwikkelingen daarvan. Mocht het zonnepark namelijk uitgebreid worden, dan kunnen belanghebbenden daartegen opkomen bij de toekomstige wijziging van de vergunning. Er is nu nog geen sprake van zo’n uitbreiding.

Vervolgens beoordeelt de Raad van State of het zonnepark is aan te merken als een industriële installatie. Niet ieder type installatie voor de productie van elektrische energie valt hieronder. Het moet gaan om centrales waarbij een brandstof, bijvoorbeeld fossiele brandstoffen, wordt ingezet om elektriciteit op te wekken. Een zonnepark is geen thermische verbrandingsinstallatie. In een zonnepark wordt immers geen thermische energie opgewekt, maar wordt zonlicht rechtstreeks omgezet in elektrische energie. 

Nu het zonnepark niet is aan te merken als stedelijke ontwikkelingsproject of als industriële installatie, komt de Raad van State tot de conclusie dat de gemeente juist heeft gehandeld.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!