Watervergunning of herziening van een peilbesluit?
01 augustus 2018

Watervergunning of herziening van een peilbesluit?


De Raad van State heeft 18 juli 2018 uitspraak gedaan over een zaak waarin een eigenaar van een aantal percelen een watervergunning had aangevraagd voor een onderbemaling. Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân besloot de aanvraag voor de watervergunning te wijzigen in een aanvraag voor herziening van een peilbesluit. De Raad van State was het daar niet mee eens. Waarom? 

De rechtbank

De eigenaar wilde een onderbemaling aanleggen op zijn percelen en duikers aanpassen en aanleggen. Hierdoor zouden zijn percelen bij hevige waterval niet meer onder water komen te staan. De eigenaar vroeg hiervoor een watervergunning aan. In de beleidsnotitie van Wetterskip Fryslân staat dat je een watervergunning kunt aanvragen voor peilwijzigingen met een kleine impact. Een kleine impact houdt in dat er geen significante negatieve effecten zijn voor andere belanghebbenden. En er mogen ook geen nadelige gevolgen zijn voor de inrichting van het beheer van het watersysteem. Het dagelijks bestuur vond dat er in dit geval sprake was van een grote impact. Het dagelijks bestuur nam daarom geen besluit over de watervergunning, maar wijzigde de aanvraag. In plaats van de aanvraag voor een watervergunning, behandelde het dagelijks bestuur deze als een aanvraag voor herziening van een peilbesluit. Deze aanvraag voor herziening wees het dagelijks bestuur vervolgens af. De rechtbank stemde daarmee in.

De Raad van State

De eigenaar van de percelen is het niet mee eens met de rechtbank. Het dagelijks bestuur was niet bevoegd om over een herziening van het peilbesluit te beslissen. Alleen het algemeen bestuur heeft deze bevoegdheid en kan deze bevoegdheid niet overdragen. De Raad van State was het eens met de eigenaar. Ook vond de Raad van State dat het dagelijks bestuur de aanvraag voor een watervergunning niet zonder overleg met de eigenaar in een aanvraag voor herziening van een peilbesluit mocht veranderen. Het dagelijks bestuur moet dus alsnog op de aanvraag voor een watervergunning beslissen. 

 

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!