Versoepeling regels Landschapsverordening Utrecht
01 december 2016

Versoepeling regels Landschapsverordening Utrecht


Najaar 2016 heeft de provincie Utrecht een nieuwe Landschapsverordening vastgesteld, die de oude versie uit 2011 vervangt. In de nieuwe verordening heeft de provincie de criteria voor het verstoren van beschermde kleine landschapselementen, zoals houtwallen en bomensingels, aangescherpt. Op een aantal andere punten is juist sprake van versoepeling van de regels.

De Landschapsverordening van de provincie Utrecht stelt onder meer beperkingen aan het storten van grond, baggerspecie en andere materialen. Daarnaast staan er regels in over het dempen van watergangen, het ophogen of egaliseren van percelen, het maken van aanlegplaatsen, het innemen van een ligplaats en het plaatsen van reclame. De Landschapsverordening van de provincie Utrecht is hiermee uniek in zijn soort. Geen van de andere provincies stelt ter bescherming van het landschap voor zoveel verschillende activiteiten regels.

Landschapsverordening minder vaak van toepassing

Een Landschapsverordening is van toepassing in het buitengebied. Waar de Landschapsverordening provincie Utrecht 2011 geldig was voor het gebied buiten de bebouwde kom van de Wegenverkeerswet, wordt nu gebruik gemaakt van ‘de rode contour’ om aan te geven waar het stedelijk gebied eindigt en het buitengebied begint. Dit betekent dat je minder snel onder de regels van de Landschapsverordening valt, omdat er buiten de bebouwde kom ook verstedelijkte gebieden kunnen zijn. Daarnaast zijn de regels voor het storten van grond voor natuurontwikkeling, het plaatsen van borden en het innemen van een ligplaats in een insteekhaven versoepeld.

Strengere regels kleine landschapselementen

De provincie heeft kleine landschapselementen, dit zijn bijvoorbeeld rijen knotwilgen, in de nieuwe verordening nog beter beschermd. Volgens de verordening van 2011 moest je een melding doen als je een landschapselement wilde kappen en je onder een van de vrijstellingen van het kapverbod viel. Vanaf nu geldt er als extra eis dat sprake moet zijn van dringende redenen om het landschapselement te kappen. Bij dringende redenen kun je denken aan de bouw van een werk van maatschappelijk belang. Is er geen sprake van dringende redenen, dan mag je het landschapselement niet kappen en geldt er een absoluut verbod.

Landschapsverordening in de Vergunningchecker pro

Als je werkzaamheden gaat verrichten binnen de provincie Utrecht is de kans groot dat je de uitwerking van de Landschapsverordening 2016 in de Vergunningenchecker Pro voor een van de activiteiten tegenkomt. De regels over storten, dempen, ophogen en egaliseren uit de Landschapsverordening Utrecht 2016 zijn verwerkt in de check Bouwen, Grond of baggerspecie toepassen en Bouwwerk of gronden gebruiken. De beschermde kleine landschapselementen zijn opgenomen in de check Graven en Bomen kappen. Andere gedeelten van de verordening staan in de check Reclame plaatsen en Ligplaats innemen.

Bron: overheid.nl, website provincie Utrecht