Verhogen van perceel voor bouwen van een bouwwerk
12 september 2019

Verhogen van perceel voor bouwen van een bouwwerk


Recent heeft de Raad van State twee uitspraken gedaan over het bouwen van een bouwwerk, waarbij het perceel rond het bouwwerk is opgehoogd. Onder welke voorwaarden moet de ophoging worden meegerekend voor het bepalen van de hoogte van het bouwwerk, gemeten vanaf het maaiveld? Als een ophoging wordt meegerekend kan het zijn dat er geen omgevingsvergunning vereist is omdat de maximale vergunningvrije hoogte niet wordt overschreden, terwijl er wel een omgevingsvergunning is vereist wanneer de ophoging niet wordt meegerekend.

Zaak 1

De eigenaar van een perceel heeft zijn achtertuin verhoogd. Op die verhoging heeft hij een schuur gebouwd. De buurvrouw klaagde hierover. Zij vroeg de gemeente handhavend op te treden, omdat de schuur zonder vergunning is gebouwd. De vraag in deze zaak is of de hoogte van de schuur op de juiste manier is gemeten. 

Juridisch kader

De hoogte van de schuur is nu gemeten vanaf het opgehoogde stuk van de achtertuin. In artikel 1, tweede lid, aanhef en onder b, van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht staat dat de toegestane hoogte gemeten wordt vanaf het direct aansluitende terrein. Hierop bestaat één uitzondering, namelijk wanneer een kunstmatige verhoging is aangebracht die niet past bij het verdere verloop van het terrein en niet noodzakelijk is voor de bouw van het bouwwerk. De buurvrouw stelde dat de verhoging niet noodzakelijk was voor het bouwen van de schuur. Volgens haar zou de maximale hoogte gemeten moeten worden vanaf het maaiveld voordat de achtertuin was opgehoogd.

Raad van State

De Raad van State stelde 21 augustus 2019 dat er geen sprake is van een kunstmatige ophoging puur voor het plaatsen van een verhoogd bouwwerk. De uitzondering in het Besluit omgevingsrecht heeft tot doel om te voorkomen dat mensen het perceel alleen gaan ophogen zodat ze onder de maximale bouwhoogte blijven. De hoofdregel is dat de hoogte van een bouwwerk wordt gemeten vanaf het terrein zoals dat na voltooiing van de bouw is afgewerkt tot het gewenste peil. Het feit dat de eigenaar van het perceel al was begonnen met het bouwen van de schuur vóór de ophoging, betekent niet dat die ophoging kunstmatig is. De aangebrachte ophoging wijkt niet af van het verdere verloop van het terrein. De gemeente heeft de hoogte van het bouwwerk daarom goed gemeten. De buurvrouw kreeg ongelijk van de Raad van State.

Zaak 2

In de tweede zaak klaagden twee buren dat de eigenaar van een naastgelegen perceel een hekwerk had geplaatst zonder omgevingsvergunning. Tegen het hekwerk was zand geplaatst en de hoogte van het hekwerk was nu gemeten vanaf het zand. De buren stelden dat de hoogte van het hekwerk gemeten moest worden vanaf het originele maaiveld.  Het hekwerk is dan hoger dan 2 m, de maximale hoogte zoals is aangegeven in artikel 2, aanhef en twaalfde lid, aanhef en onder b, van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. De eigenaar van het perceel had dus een omgevingsvergunning moeten aanvragen. De rechtbank stelde dat er geen omgevingsvergunning was vereist. De rechtbank vond namelijk dat de meting van maximale hoogte vanaf de ophoging met zand juist was. De hoogte van het hekwerk is dan minder dan 2 m en dus vergunningvrij.

Raad van State

De Raad van State keek ook hier naar artikel 1, tweede lid, aanhef en onder b, van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht en concludeerde 7 augustus 2019 dat de ophoging niet paste bij het verdere verloop van het terrein. De toegestane hoogte had dus wel gemeten moeten worden vanaf het originele maaiveld. De gemeente moet opnieuw een besluit nemen. 

 

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!