Twee redenen om af te zien van handhaving
17 juni 2019

Twee redenen om af te zien van handhaving


Een buurvrouw heeft de gemeente gevraagd om handhavend op te treden tegen illegale bouwwerken op het perceel naast haar. Daar is een manegebedrijf gevestigd. In principe moet de gemeente optreden tegen illegale bouwwerken. Er zijn twee uitzonderingen: concreet zicht op legalisatie en onevenredigheid van de handhaving in verhouding tot de daarmee te dienen belangen. In een recente uitspraak van de Raad van State kwamen beide uitzonderingen aan bod.

Concreet zicht op legalisatie

De Raad van State sloot zich in haar uitspraak aan bij de argumenten van de gemeente. De gemeente oordeelde dat er geen concreet zicht is op legalisatie voor de illegale bouwwerken. De bouwwerken zijn in strijd met het huidige bestemmingsplan. De gemeente wil de bouwwerken ook niet inpassen in het nieuwe bestemmingsplan voor het perceel. Daarom blijven de bouwwerken illegaal en is er dus geen concreet zicht op legalisatie.

Onevenredigheid

Het nieuwe bestemmingsplan maakt het wel mogelijk om de illegale bouwwerken te slopen en er een nieuw bouwwerk neer te zetten. Dat is conform de wens van de manege. Vanwege de te verwachten sloop en nieuwbouw, vindt de gemeente het onevenredig om handhavend op te treden. Daar zijn verschillende argumenten voor. Ten eerste staan de huidige bouwwerken er al jaren en heeft nog nooit iemand hierover geklaagd. De buurvrouw kan ook niet aantonen dat ze ooit schade heeft ondervonden door de illegale bouwwerken. Daarnaast vervult de manege een belangrijke functie voor de inwoners van de stad. Als de gemeente zou handhaven zou dit het bestaan van de manege in gevaar brengen. Kortom, handhaven zou onevenredig zijn. De gemeente heeft wel een dwangsom opgelegd voor het geval de illegale bouwwerken niet zijn verwijderd binnen een half jaar nadat het nieuwe bestemmingsplan van kracht is geworden. De gemeente besloot hiertoe om de rechtszekerheid van derden te beschermen en voor het algemeen belang dat gediend is met handhaven. 

Conclusie

Had de gemeente nu wel of niet moeten handhaven? In geval van overtreding van een wettelijk voorschrift moet het bestuursorgaan handhaven. Onder bijzondere omstandigheden, zoals concreet zicht op legalisatie of onevenredigheid in verhouding tot de belangen van het optreden, mag het bestuursorgaan hiervan afwijken. Handhaven zou in deze zaak niet in verhouding staan met de gevolgen die het verwijderen van de illegale bouwwerken met zich meebrengen. 

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!