Verschil tussen ‘project’ en ‘andere handeling’ in de Wet natuurbescherming

Verschil tussen ‘project’ en ‘andere handeling’ in de Wet natuurbescherming

18 april 2017

In de Wet natuurbescherming is de vraag of je een project gaat uitvoeren van belang vanwege de uitzondering die geldt voor ‘bestaand gebruik’. Alleen ‘andere handelingen’, die geen project zijn, kunnen onder bestaand gebruik vallen. Voor een project is vrijwel altijd...

Wat is ‘bestaand gebruik’ bij Natura 2000-gebieden?

Wat is ‘bestaand gebruik’ bij Natura 2000-gebieden?

18 april 2017

Als je werkzaamheden gaat uitvoeren in een Natura 2000-gebied die een verstorend of verslechterend effect kunnen hebben op de soorten of natuurlijke habitats, dan heb je een vergunning nodig op grond van de Wet natuurbescherming. Als je die vergunning aanvraagt,...

Provinciale vrijstelling voor verstoren beschermde diersoorten

Provinciale vrijstelling voor verstoren beschermde diersoorten

21 januari 2017

De Wet natuurbescherming bepaalt dat het verboden is om beschermde dier- en plantensoorten te doden of verstoren. De provincies kunnen vrijstelling geven van dit verbod. Voor de bouwsector is de vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkeling belangrijk. Nationale soorten In de Flora-...

Soortenbescherming: 3 veranderingen in Wet natuurbescherming

Soortenbescherming: 3 veranderingen in Wet natuurbescherming

17 januari 2017

Werkzaamheden zoals bouw, sloop en kap kunnen een negatief effect hebben op dieren- en plantensoorten. De Wet natuurbescherming is 1-1-2017 in werking getreden. Drie veranderingen in de soortenbescherming ten opzichte van de Flora- en Faunawet op een rij. Verboden beperkt...

Impact nieuwe Wet natuurbescherming op bouwprojecten

Impact nieuwe Wet natuurbescherming op bouwprojecten

27 december 2016

Op 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming in werking. Wat betekent dit voor je project? Lopende procedures De Wet natuurbescherming vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Lopende procedures op grond van die wetten vallen...