Strengere regels voor asbestverwijdering
14 november 2016

Strengere regels voor asbestverwijdering


Vanaf 1 januari 2017 gelden strengere regels bij het uitvoeren van werkzaamheden waarbij veel asbestvezels vrijkomen. Voor blootstelling aan amfibole asbestvezels op de werkplek geldt een verlaagde grenswaarde van 2.000 vezels per kubieke meter. Ook de risicoklassen zijn gewijzigd. 

Grenswaarden amfibole asbestvezels omlaag

Ter bescherming en veiligheid van personen heeft het Rijk in september 2016 besloten de grenswaarde van amfibole asbestvezels te verlagen van 10.000 naar 2.000 vezels/m3. Aanvankelijk had het Rijk een lagere grenswaarde van 300 vezels/m3 voorgesteld, maar dat bleek na onderzoek technisch niet haalbaar. Al eerder heeft het Rijk de grenswaarde voor het asbesttype chrysotiel verlaagd van 10.000 naar 2.000 vezels/m3.

Grenswaarden geven aan wat de maximale concentratie is waar mensen op het werk aan mogen worden blootgesteld. De verlaagde grenswaarde voor amfibole asbestvezels op de werkplek geldt vanaf januari 2017.

Hogere kosten voor verwijderen van asbest

Bij de verwijdering van materialen waarin asbest amfibolen aanwezig zijn, stelt de wet extra eisen aan de bescherming en veiligheid van personen. Ook gelden er verdergaande beschermingsmaatregelen bij werkzaamheden met een te verwachten hoge blootstelling aan asbest amfibolen. Voor deze werkzaamheden kan aanpassing van de werkwijze nodig zijn. Naar verwachting leidt dit tot hogere kosten voor de opdrachtgever.

Wijziging van risicoklassen asbest

Het Rijk heeft ook een wijziging opgenomen voor situaties waarin sprake is van gecombineerde blootstelling aan zowel asbest chrysotiel als amfibole asbestvezels. De som van de concentraties van beide soorten vezels bepaalt de risicoklasse. Is de som van beide soorten vezels hoger dan 2000 vezels/m3, dan geldt risicoklasse 2.

De wetgever wil duidelijk maken dat het risico in risicoklasse 3 niet groter is dan in risicoklasse 2. Het risico hangt namelijk af van de concentratie asbestvezels binnen een bepaalde risicoklasse. Risicoklasse 3 vervalt en wordt vervangen door risicoklasse 2A die alleen voor amfibole asbestvezels geldt. Dit brengt met zich mee dat je, bij het uitvoeren van werkzaamheden waarbij veel asbestvezels kunnen vrijkomen, maatregelen moet nemen die de emissie of blootstelling meer zullen beperken.

Verzwaarde eindbeoordeling vervallen

De verplichting tot het uitvoeren van een verzwaarde eindbeoordeling is geschrapt. In de praktijk bleek de verzwaarde eindbeoordeling geen toegevoegde waarde te hebben. Het is dus niet meer nodig om metingen te verrichten in de ruimte naast de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Actuele informatie in de Vergunningchecker Pro

Op 1 januari 2017 passen wij de check ‘Slopen’ aan op deze nieuwe regels. Zo blijft de check actueel en weet je zeker dat je met de meest recente informatie werkt. Nog geen abonnement? Meld je aan voor een proefabonnement en je kunt direct aan de slag.

Bron: overheid.nl