Eerste rechtspraak over zonneparken op water
24 oktober 2019

Eerste rechtspraak over zonneparken op water


Door de klimaatopgave en energietransitie is er grote vraag naar manieren om groene stroom op te wekken in eigen land. Een nadeel van grote velden met zonnepanelen – zonneparken – op land plaatsen, is dat deze installaties vaak ten koste gaan van grond die geschikt is voor landbouw. Een oplossing is de aanleg van zonneparken op water. Ook de aanleg van een zonnepark op water verloopt echter niet altijd zonder slag of stoot. De rechtbank Noord-Nederland deed op 10 september 2019 uitspraak over een drijvend zonnepark op de Lippe Gabriëlsplas in Friesland.

Situatie

Op deze locatie worden tienduizenden drijvende zonnepanelen geplaatst, verdeeld over vier drijvende constructies. De drijvende constructies worden verankerd in de oevers. Als tegenprestatie voor de natuur worden aan de zuid- en oostzijde van de plas natuurvriendelijke oevers aangelegd. 

Omwonenden van de plas maakten bezwaar. Zij vinden de informatievoorziening niet duidelijk genoeg. Zo kunnen zij de materiaalkeuze van de constructies en het definitieve aantal zonnepanelen niet afleiden uit de aanvraag.

De omwonenden vinden daarnaast dat het bouwplan de aanwezige natuur grof geweld aandoet. Uit de zogenaamde ‘quick scan’ naar natuurwaarden zijn geen bezwaren tegen het uitvoeren van het bouwplan naar voren gekomen. De omwonenden zijn daar niet tevreden mee en eisen een uitgebreider onderzoek. Met name over de werking van de anti-reflectie coating op de panelen tegen schittering, en de invloed van de coating op de waterkwaliteit (blauwalg) bestaan zorgen.

Tot slot is volgens hen sprake van demping, en is het waterschap daar niet van op de hoogte. Ook had er een milieueffectrapportage gemaakt moeten worden en mist een bodemonderzoek.

Uitspraak

De rechtbank ging niet mee in de argumenten van de omwonenden. Hoewel het precieze aantal panelen niet duidelijk is, blijkt uit het bouwplan wel duidelijk de structuur van de panelen. En het aantal hectare van de plas dat voor de drijvende zonnepanelen wordt gebruikt wijzigde tijdens het traject niet.

Er is steeds genoeg overleg geweest vanuit de initiatiefnemer en de gemeente, zowel met de omwonenden als met het waterschap en de provincie. De provincie en het waterschap zien geen bezwaren tegen het plan. De quick scan naar natuurwaarden is in dit geval voldoende, ook omdat tijdens het werk rekening wordt gehouden met ganzen. Het werk wordt stilgelegd als er ganzen in de plas komen. De plas maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied of het Natuur Netwerk Nederland. Door de coating vermindert de schittering en reflectie van de zonnepanelen, waardoor de schittering nog minder is dan de schittering van het wateroppervlak zelf. Na plaatsing van het zonnepark zal de reflectie dus juist verminderen.

Verder is er een watertoets uitgevoerd, waarbij het waterschap heeft aangegeven dat het niet vindt dat er sprake is van demping. Een bodemonderzoek is niet nodig, omdat het zonnepark wordt gevormd door bouwwerken en geen gebouwen waar mensen langer dat twee uren verblijven. En ook een milieueffectrapportage is niet nodig voor dit zonnepark op water.

Verplichtingen drijvend zonnepark

Er komt nog veel kijken bij de aanleg van een zonnepark op water: vergunningen, plannen, onderzoeken, welstand… Het Nationaal Consortium Zon op Water heeft een handreiking met stroomschema’s laten opstellen, waarmee initiatiefnemers alle aandachtspunten op een rijtje hebben en zo een weloverwogen keuze voor een bepaalde locatie kunnen maken. 

 

 

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!