Parkeerplaatsen in een beschermd stadsgezicht
26 juni 2019

Parkeerplaatsen in een beschermd stadsgezicht


In 2017 verleende de gemeente Utrecht aan AST Beheer B.V. een omgevingsvergunning voor het aanleggen van parkeerplaatsen. Daarvoor werden bestaande bomen gekapt en nieuwe bomen geplant. Utrechtse bewoners vonden dat de gemeente op onjuiste wijze met de vergunningaanvraag is omgegaan. De Raad van State deed op 8 mei 2019 uitspraak in deze zaak. 

Beoordeling van de aanvraag

De gemeente bepaalde dat ter afscheiding van het parkeerterrein een beukenhaag en minimaal zes iepen moeten worden geplaatst. Dit is weergegeven op de tekening van het perceel, die deel uitmaakt van de vergunningaanvraag. Alleen de aanleg van de parkeerplaatsen en de aanplant van de haag en de iepen zijn door de gemeente beoordeeld en vergund. Volgens Utrechtse bewoners is het onterecht dat de bestaande bomen niet in de beoordeling zijn meegenomen. Deze bomen waren niet opgenomen in de tekening van het perceel en daarom is het onduidelijk hoe het perceel precies wordt ingericht. De Raad van State vond echter dat de gemeente terecht de bestaande bomen niet in haar beoordeling heeft meegenomen, omdat deze geen onderdeel van de vergunningaanvraag waren.

Beschermd stadsgezicht

Uit de bestemmingsplanregels volgt dat het verboden is om zonder vergunning parkeergelegenheden aan te leggen. Een vergunning wordt alleen verleend als er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van het beschermd stadsgezicht. De bewoners beweren dat er geen rekening is gehouden met de beoogde inrichting van het groen op het perceel. Zij vinden dat de aanleg van parkeerplaatsen onevenredig afbreuk doet aan het beschermd stadsgezicht. Volgens de gemeente was het terrein al grotendeels verhard, daarom neemt de hoeveelheid verharding slechts iets toe. Bovendien blijft de bestaande groenstrook langs de Biltse Grift behouden en wordt de parkeerplaats omzoomd door groen. Daardoor wordt de parkeerplaats goed ingepast in de omgeving. De Raad van State is het hiermee eens en concludeert dat de omgevingsvergunning terecht is verleend.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!