Over het vaststellen van voorgevelrooilijnen

Over het vaststellen van voorgevelrooilijnen

12 september 2018

De gemeente Haarlem heeft het bestemmingsplan "Duinrand" vastgesteld. Enkele belanghebbenden zijn het niet eens met de regels in dit bestemmingsplan. Een van die regels ging over voorgevelrooilijnen bij een woning. Op 25 juli heeft de rechter uitspraak gedaan over deze...

Belangenafweging bij een bouwstop

Belangenafweging bij een bouwstop

07 september 2018

Op 29 augustus 2018 deed de Raad van State uitspraak over een bouwstop. De gemeente had in deze zaak volgens de Raad van State terecht een bouwstop opgelegd bij de bouw van twee huizen. In hoeverre moet de gemeente bij...

Bebouwde kom onvindbaar

Bebouwde kom onvindbaar

27 augustus 2018

De rechtbank heeft op 12 juli 2018 de herplantplicht, die de gemeente aan de eigenaresse van een terrein had opgelegd, vernietigd. De herplantplicht geldt voor het kappen van bomen binnen de bebouwde kom van de Boswet (nu Wet natuurbescherming). De eigenaresse...

Is een verharding met een wapeningsnet een bouwwerk?

Is een verharding met een wapeningsnet een bouwwerk?

20 augustus 2018

Kan het aanbrengen van een wapeningsnet voor een verharding op een inrit gezien worden als een bouwwerk? Het antwoord op deze vraag is van belang voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Als je spreekt over een bouwwerk...

Criteria voor bouwvergunningvrije hekwerken

Criteria voor bouwvergunningvrije hekwerken

20 augustus 2018

Op 8 augustus 2018 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de vraag of een hekwerk van 1,5 meter zonder omgevingsvergunning kan worden gebouwd. Een hekwerk dat lager is dan 2 m kan zonder omgevingsvergunning gebouwd worden als er...

Belangenafweging bij een kapvergunning

Belangenafweging bij een kapvergunning

08 augustus 2018

De Raad van State heeft op 25 juli 2018 een uitspraak gedaan over de belangenafweging bij het verlenen van een kapvergunning. Volgens de Raad van State moet de gemeente de leefbaarheid van het terrein voor krakers die wonen op het terrein...

Twee keer leges betalen, is dat mogelijk?

Twee keer leges betalen, is dat mogelijk?

02 augustus 2018

Op 10 juli 2018 heeft de rechter uitspraak gedaan over het betalen van leges bij een omgevingsvergunning bouwen. Op het moment dat de gemeente jouw aanvraag in behandeling neemt, moet je leges gaan betalen. Maar wat gebeurt er op het...

Uitzondering op gasloos bouwen

Uitzondering op gasloos bouwen

02 augustus 2018

Op 1 juli 2018 is de Wet Voortgang Energietransitie in werking getreden. Deze wet wordt ook wel de Wet VET genoemd. In deze wet is bepaald dat de gasaansluitingplicht voor nieuwbouw vervalt. Dit betekent dat wanneer je een bouwwerk gaat...

Watervergunning of herziening van een peilbesluit?

Watervergunning of herziening van een peilbesluit?

01 augustus 2018

De Raad van State heeft 18 juli 2018 uitspraak gedaan over een zaak waarin een eigenaar van een aantal percelen een watervergunning had aangevraagd voor een onderbemaling. Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân besloot de aanvraag voor de watervergunning te...

Veilig(er) graven met behulp van de wet

Veilig(er) graven met behulp van de wet

30 juli 2018

Op 31 maart 2018 is de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse en bovengrondse netten (WIBON) grotendeels in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION). Op 1 juli 2018 is een belangrijke extra verplichting in de WIBON van kracht geworden....

1 2 3 4 15