Nieuwe Keur en uitvoeringsregels van HDSR digitaal terinzage
25 juni 2018

Nieuwe Keur en uitvoeringsregels van HDSR digitaal terinzage


Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden legt op 25 juni 2018 de nieuwe Keur en uitvoeringsregels digitaal terinzage via terinzage-hdsr.vergunningen.info. Via een vergunningencheck kun je nagaan wat er veranderd is en je zienswijze op de nieuwe regels indienen.

Wat zijn de Keur en uitvoeringsregels?

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is als waterschap de beheerder van het watersysteem in een groot deel van de provincie Utrecht en een deel van de provincie Zuid-Holland.

In hun Keur en uitvoeringsregels staan regels over activiteiten bij watergangen en dijken en over andere ingrepen met effecten op het watersysteem, zoals het onttrekken van water.

Op basis van de regelgeving kunnen de volgende verplichtingen gelden voor een activiteit:

  • Vergunningplicht;
  • Algemene regel met meldplicht;
  • Algemene regel zonder meldplicht;
  • Algeheel verbod;
  • Verplichting om contact op te nemen met het waterschap; en
  • Zorgplicht.

Wat is er veranderd?

Het hoogheemraadschap is al een aantal jaar bezig met het vernieuwen van de Keur en de uitvoeringsregels. Het is dan ook een bijzonder project. Met het oog op de Omgevingswet is een activiteit in de ontwerp-Keur niet meer standaard verboden (vergunningplicht, tenzij in de uitvoeringsregels anders is bepaald), maar geldt er in de ontwerp-Keur 2018 alleen een zorgplicht, tenzij je op basis van de uitvoeringsregels bijkomende verplichtingen hebt. Het hoogheemraadschap gaat dus van ‘nee, tenzij’, naar ‘ja, mits’. Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat het lozen van water in een watergang na inwerkingtreding van de nieuwe regels niet meer watervergunningplichtig is.

Het accent komt hiermee ook meer te liggen op de uitvoeringsregels. Met deze uitvoeringsregels is iets bijzonders aan de hand: deze zijn niet meer vormgegeven als droge tekst, maar vertaald in honderden stroomschema’s die de weg wijzen naar de juiste verplichting voor jouw specifieke activiteit.

Locatie-specifiek

De locatie van je activiteit speelt hierbij ook een grote rol. De kenmerken van je locatie bepalen voor een groot deel welke regels van toepassing zijn. Doordat het hoogheemraadschap haar geo-informatie heeft gekoppeld aan de vergunningencheck, worden gebruikers minder met lastige vragen geconfronteerd. Bijvoorbeeld over het type waterkering waarbij je gaat werken. Of de vraag of je locatie zich in de waterstaatswerkzone of beschermingszone van een dijk bevindt.

Zienswijzen

Via de website terinzage-hdsr.vergunningen.info kun je het ontwerp van de nieuwe Keur en uitvoeringsregels van het waterschap vergelijken met de huidige regels. Als je het niet eens bent met de veranderingen in de regels, of als je denkt dat bepaalde gegevens niet kloppen, heb je tot en met 3 september 2018 de tijd om je zienswijze in te dienen.

 

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!