Kappen met de Wet natuurbescherming onduidelijk
05 januari 2017

Kappen met de Wet natuurbescherming onduidelijk


Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. De Boswet is een van de wetten die in deze nieuwe wet is opgegaan. De verandering voor het kappen van bomen lijkt minimaal, maar schijn bedriegt. De veranderingen op een rijtje.

Kappen met de Boswet en de Wet natuurbescherming

Net als de Boswet heeft ook de Wet natuurbescherming op dit punt tot doel het beschermen van bossen. Als er bos wordt gekapt, moet er ook worden herplant. Als dat niet op dezelfde plaats kan, moet dit ergens anders gebeuren. Een groot deel van wat in de Boswet stond, is overgenomen in de Wet natuurbescherming.

Wat zijn de veranderingen?

Er is een aantal veranderingen. Zo moet je nu het kappen melden bij de provincie in plaats van bij het rijk. Verder kan de provincie nu ook regels stellen over de manier van herplanten. Helemaal nieuw is een regeling over bomen die bestemd zijn voor de productie van houtige biomassa. Verder waren in de Boswet Italiaanse populieren, linden, paardenkastanjes en treurwilgen uitgezonderd, in de Wet natuurbescherming worden deze bomen echter wel beschermd. Ook van belang is dat er in de Wet natuurbescherming meer uitzonderingen zijn opgenomen op de meld- en herplantplicht. Bijvoorbeeld voor het in stand houden van een Natura-2000 gebied, het aanleggen van brandgangen op natuurterreinen en het uitvoeren van bijvoorbeeld natuurvergunningen en -ontheffingen. En ook kan er een vrijstelling gelden als je gaat kappen volgens een gedragscode.

Wat is er veranderd voor gemeenten?

In de Wet natuurbescherming staat een aantal situaties waarover gemeenten geen regels mogen stellen. Veel van deze situaties stonden ook al in de Boswet. In de praktijk bleek dit – onder de Boswet dus – veel onduidelijkheid te geven en daarom treedt de nieuwe bepaling hierover in de Wet natuurbescherming niet in werking.

In plaats van meer duidelijkheid zorgt dit echter helaas voor nog meer onduidelijkheid. De meeste gemeenten hebben hun kapverordening of APV nog niet aangepast op de nieuwe wetgeving en gebruiken nog de grenzen die in de Boswet waren opgenomen voor hun verordenende bevoegdheid.

Wilgen en populieren langs een weg of een watergang zijn bijvoorbeeld uitgezonderd in de Wet natuurbescherming. De uitzondering voor beplanting langs wegen stond al in de Boswet, maar de uitzondering voor beplanting langs watergangen niet. Door het niet in werking treden van de betreffende bepaling in de Wet natuurbescherming mogen gemeenten nu voor beide typen beplanting een vergunningplicht instellen. Maar in veel bestaande kapverordeningen staat een uitzondering voor beplanting langs wegen. Geldt die uitzondering nog steeds, of moet dat deel van de verordening nu worden genegeerd omdat de corresponderende uitzondering in de wet is geschrapt?

Hoe nu verder?

De uitdrukking ‘door de bomen het bos niet meer zien’ is hier wel op zijn plaats. In de Vergunningchecker Pro zijn alle nieuwe regels opgenomen zoals ze op dit moment gelden. We verwachten dat gemeenten in de komende maanden hun verordeningen zullen aanpassen. De aangepaste verordeningen verwerken we onmiddellijk in de vergunningchecker. Doe de check en dan zie je ondanks alle bomen toch weer het bos!