Intrekken van een bouwvergunning
29 april 2019

Intrekken van een bouwvergunning


Stel, je bent van plan te gaan bouwen en dient een aanvraag voor een bouwvergunning in. De gemeente gaat akkoord en verleent de vergunning. Een tijdje later besluit de gemeente de bouwvergunning weer in te trekken. De Raad van State deed op 17 april 2019 uitspraak in twee zaken over de vraag of intrekken van de bouwvergunning is toegestaan.

Onjuiste of onvolledige gegevens

In de eerste zaak ging het om het oprichten van een woning op een perceel waar reeds een bedrijfswoning stond. Volgens de bestemmingsplanregels is maximaal één woning toegestaan. Toch werd de bouwvergunning verleend. De gemeente ging er van uit dat de bedrijfswoning zou worden gesloopt zodra de tweede woning klaar was. Toen de tweede woning gebouwd was, werd de bedrijfswoning echter niet gesloopt. Om deze reden heeft de gemeente de bouwvergunning voor de nieuwe woning ingetrokken.

De vergunninghouder is het daar niet mee eens. Hij had in de aanvraag niet vermeld dat de nieuwbouw zou dienen als vervanging van een bestaande woning. Ook is er in de bouwvergunning geen voorwaarde over sloop opgenomen. Volgens de vergunninghouder is de intrekking onterecht.

De gemeente trekt in dit geval de vergunning in vanwege onjuiste of onvolledige opgave van gegevens bij de vergunningaanvraag. Voor intrekking van een bouwvergunning om die reden, moet vaststaan dat de vergunning is verleend vanwege de onjuistheid van de aangeleverde gegevens. Volgens de Raad van State is de sloop in dit geval inderdaad niet expliciet vermeld in het aanvraagformulier en de bijbehorende bouwtekening. Toch is de bouwvergunning terecht ingetrokken, omdat de sloop in overleggen voorafgaand aan de aanvraag uitgebreid aan de orde is geweest. Ook was de sloop vermeld in het akoestische rapport bij de vergunningaanvraag. Het niet opnemen van een voorwaarde in de bouwvergunning over de sloop betekent niet impliciet dat er een vrijstelling is verleend voor het in stand laten van beide woningen.

Vergunning wordt niet gebruikt

Ook in de tweede zaak was de gemeente van plan om de bouwvergunning in te trekken. Volgens artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht mag een bouwvergunning worden ingetrokken als er binnen 26 weken na de verlening van een bouwvergunning geen gebruik is gemaakt van die vergunning. In deze zaak was er al ruim 6 jaar verstreken.

Voordat een vergunning daadwerkelijk wordt ingetrokken, moet de gemeente alle betrokken belangen tegen elkaar afwegen. Volgens de Raad van State heeft de vergunninghouder ruimschoots de gelegenheid gekregen om te onderbouwen dat hij op korte termijn gebruik zal maken van de bouwvergunning. Dat is hem echter niet gelukt. De vertragende factoren (zoals overleggen met de architect en aannemer, de economische crisis en het faillissement van de aannemer) maken geen verschil. Er is volgens de Raad van State voldoende reden tot intrekking van de vergunning. De gemeente heeft immers belang bij een actueel vergunningenbestand. En bovendien bestond de kans dat het bouwplan inmiddels niet meer voldeed aan de eisen van het Bouwbesluit 2012.

Conclusie

Als je wil dat je bouwvergunning niet wordt ingetrokken, moet je er op tijd gebruik van maken. Als dat niet lukt, dan moet je goed kunnen uitleggen dat je binnenkort alsnog zult starten met de bouw. En je moet in ieder geval geen onjuiste gegevens aanleveren bij de aanvraag van de vergunning.

 

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!