Handhaven of legaliseren
03 april 2019

Handhaven of legaliseren


De Raad van State oordeelde 13 maart 2019 over de volgende zaak. Een eigenaar van een perceel wilde een inrit aanleggen. De gemeente verleende hiervoor een vergunning op grond van de APV. Om de inrit aan te leggen, wilde de eigenaar zijn perceel ook verhogen en verharden. Maar hiervoor vroeg de eigenaar geen vergunning aan. Moest de gemeente handhavend optreden?

De rechtbank

Een buurvrouw klaagde dat de gemeente moest handhaven. De eigenaar van het perceel had de grond wel opgehoogd en verhard om de inrit aan te leggen, maar miste hiervoor de vergunning voor aanlegwerkzaamheden op grond van het bestemmingsplan. De gemeente informeerde de eigenaar van het perceel dat de gemeente ging handhaven. De gemeente gaf de eigenaar van het perceel daarbij de mogelijkheid om de vergunning alsnog aan te vragen. Nadat de eigenaar de vergunning had aangevraagd, verleende de gemeente deze vergunning en was handhaving niet meer nodig. De buurvrouw was het hier niet mee eens en ging in beroep. De buurvrouw vond namelijk dat de gemeente had moeten handhaven en de eigenaar niet de kans had moeten geven de vergunning aan te vragen. 

De Raad van State

De Raad van State bevestigde dat de gemeente bevoegd was om handhavend op te treden, omdat voor de werkzaamheden een omgevingsvergunning was vereist maar deze niet was verleend terwijl de werkzaamheden wel zijn uitgevoerd. Dit betekent echter niet dat de gemeente verplicht was om tot handhaving over te gaan. De gemeente moet altijd onderzoeken of er geen bijzondere omstandigheden zijn, op grond waarvan de gemeente mag afzien van handhaving. Een van die redenen is concreet zicht op legalisering. Dit houdt in dat de gemeente de eigenaar van het perceel de gelegenheid moet geven om alsnog de aanvraag voor de vergunning in te dienen. De aanvraag paste in dit geval binnen de regels van het bestemmingsplan, dus de gemeente mocht de vergunning verlenen. Handhaving op het uitvoeren van de werkzaamheden zonder vergunning is dan niet meer aan de orde. 

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!