Grondwaterbescherming bij bouwen
06 september 2019

Grondwaterbescherming bij bouwen


De gemeente Amsterdam heeft een vergunning verleend voor de bouw van een appartementencomplex met een ondergrondse parkeergarage. Omwonenden zijn bang dat hun huizen kunnen verzakken door de graafwerkzaamheden. Ook zijn ze bang voor wateroverlast omdat door het graven de ondergrondse waterstromen verstoord kunnen worden. Daarom gaan ze in beroep tegen de verleende vergunning.

Voorwaarden bij vergunning

Voordat de gemeente de vergunning heeft verleend hebben verschillende bureaus onderzoek gedaan naar de gevolgen voor het grondwater door de bouw van de parkeergarage. Daarnaast heeft Waternet advies gegeven aan de gemeente over het bouwplan. De gevolgen van het bouwplan moeten goed in beeld worden gebracht omdat de bouwlocatie in een grondwateraandachtsgebied ligt. Op grond van het advies van Waternet heeft het college verschillende voorschriften aan de vergunning verbonden. Voordat begonnen mag worden met bouwen moet er een bemalingsplan worden ingediend. Het plan moet worden opgesteld door een deskundig bureau. Daarnaast moet er een plan worden opgesteld om de bouwput te monitoren. Ook moeten de gevolgen voor de omgeving goed in de gaten gehouden worden. Tot slot moet er onder en naast de nieuwe kelder een laag van minstens 50 cm waterdoorlatend zand worden aangebracht en damwanden waarin gaten zitten zodat het water goed wordt doorgelaten.

Raad van State

De Raad van State oordeelde dat de gemeente de vergunning voor de parkeergarage wel mocht verlenen. Er bestaat geen 100% zekerheid dat er geen negatieve gevolgen door de bouw zullen optreden. Maar er is wel genoeg onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen. De omwonenden hebben niet aangetoond dat de onderzoeken verkeerd zouden zijn. Door het advies van Waternet en door de voorschriften die aan de vergunning zijn verbonden, zijn de risico’s dat er negatieve effecten zullen optreden klein genoeg om ze te aanvaarden. Daarnaast kan de afdeling Handhaving nog controleren of de vergunningvoorschriften goed nageleefd worden.

 

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!