De gemeentegrens als bebouwde kom Wet natuurbescherming
29 juni 2018

De gemeentegrens als bebouwde kom Wet natuurbescherming


De rechtbank Oost-Brabant oordeelde op 7 juni 2018 dat de gemeente niet het gehele grondgebied van de gemeente kan aanwijzen als bebouwde kom in de zin van de Wet natuurbescherming. De grens van de bebouwde kom bepaalt of de regels van de Wet natuurbescherming over kappen wel of niet van toepassing zijn.

De zaak

De gemeente Boekel heeft op grond van artikel 4.1 van de Wet Natuurbescherming (Wnb) het hele grondgebied van de gemeente aangewezen als bebouwde kom. Volgens de gemeente is een andere begrenzing verwarrend voor burgers. Er gelden dan namelijk twee regelingen voor het beschermen van bomen of andere houtopstanden in de gemeente. De gemeentelijke regels gelden voor het gebied dat is aangewezen als bebouwde kom. De Wet natuurbescherming gaat over het gebied dat buiten de bebouwde kom valt.

Dat de gemeente het gehele grondgebied van de gemeente heeft aangewezen als bebouwde kom, leidt ertoe dat de gemeente de provincie buitenspel zet. De provincie is namelijk bevoegd om, bij de gebieden die buiten de bebouwde kom vallen, erop toe te zien dat de regels van de Wnb voor het beschermen van houtopstanden worden nageleefd. Doordat de gemeente het gehele grondgebied van de gemeente heeft aangewezen als bebouwde kom verliest de provincie haar bevoegdheid op het grondgebied van de gemeente. Daarom heeft de provincie een rechtszaak aangespannen.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank is in deze zaak van oordeel dat het aanwijzen van het gehele grondgebied van de gemeente als bebouwde kom in strijd is met de Wnb. De gemeente heeft gebieden die niet bebouwd zijn of niet in de buurt liggen van enige bebouwing als bebouwde kom aangewezen. De rechtbank vindt dit onjuist. Volgens de rechtbank moet de aard van het gebied bepalend zijn voor de vraag of het gebied kan worden aangewezen als bebouwde kom. Zij verwijst daarbij naar jurisprudentie van de Raad van State over bestemmingsplannen, waarin is bepaald dat de vaststelling van de grens van de bebouwde kom van feitelijke aard is: waar houdt de bebouwing op?

Minder beleidsvrijheid voor gemeenten

Uit deze uitspraak van de rechtbank blijkt dat de gemeente niet haar gehele grondgebied kan aanwijzen als bebouwde kom. De rechtbank geeft in deze uitspraak aan dat voor het aanmerken van een gebied als bebouwde kom de aard van het gebied van belang is. Het argument dat het verwarrend is voor burgers als er twee regelingen gelden voor het beschermen van houtopstanden kan er volgens de rechtbank niet toe leiden dat een gebied wordt aangemerkt als bebouwde kom. Gemeenten zijn met deze uitspraak een stuk minder vrij in hun keuze over de begrenzing van de bebouwde kom Wnb.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!