Geen vergunning van rechtswege na verkeerde procedure
07 december 2018

Geen vergunning van rechtswege na verkeerde procedure


De Raad van State heeft op 14 november 2018 uitspraak gedaan over het verlenen van een vergunning van rechtswege. De gemeente Terschelling heeft een vergunning van rechtswege verleend voor de bouw van een hotel-restaurant op een perceel in de duinen. Omwonenden en eigenaren van vakantiehuisjes in de omgeving zijn het niet met de bouw eens. Ze zijn bang dat het hotel en de toeristen de rust en de natuur zullen verstoren. De Raad van State oordeelt dat de gemeente de vergunning niet op deze manier kon verlenen. Hoe kwam de Raad van State tot dat oordeel?

De zaak

Tot in de Tweede Wereldoorlog stond er een badpaviljoen op het perceel. Het is afgebroken omdat het toen in de vuurlinie stond. Na de oorlog is een vergunning voor de herbouw uitgegeven, maar daar heeft niemand gebruikt van gemaakt. Sindsdien staat er geen enkele bebouwing meer. Een horeca-ondernemer vroeg een vergunning aan om een hotel-restaurant te bouwen, dat deels niet binnen het bestemmingsplan paste. De gemeente besliste niet op tijd op deze vergunningaanvraag. Na de beslistermijn deelde ze daarom mee dat de vergunning van rechtswege was verleend. De gemeente was er van uit gegaan dat het bouwen van het hotel onder de kruimellijst van artikel 4 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht valt. Op die kruimellijst staat een aantal situaties waarvoor met een korte voorbereidingsprocedure een vergunning om af te wijken van het bestemmingsplan kan worden verleend. De gemeente vond dat de aanvraag onder onderdeel 9 van de kruimellijst valt: het gebruiken van bouwwerken, al dan niet in samenhang met inpandige bouwactiviteiten, binnen de bebouwde kom en met een oppervlakte niet meer dan 1500 m². De begane grondvloer van het hotel-restaurant was immers kleiner dan 1500 m².

De rechtbank stelde dat het bouwen van het hotel niet onder de kruimellijst valt. Met oppervlakte wordt in onderdeel 9 van de kruimellijst niet gedoeld op de begane grondvloer, maar op het totale bruto vloeroppervlak. Dat oppervlak was in het bouwplan wel groter dan 1500 m².

De Raad van State

De Raad van State geeft de rechtbank gelijk. Het hotel-restaurant zou volgens het bouwplan groter worden dan de grens voor het bruto vloeroppervlak in de kruimellijst. Daarom had de gemeente de uitgebreide voorbereidingsprocedure moeten volgen. In dat geval wordt bij een te late beslissing geen vergunning van rechtswege verleend.