Geen schadevergoeding voor verleggen waterleiding
24 mei 2018

Geen schadevergoeding voor verleggen waterleiding


Voor het project Vervoersknoop Bleizo moet waterbedrijf Dunea een waterleiding verleggen. De kosten hiervan zijn 3,8 miljoen euro. Op woensdag 16 mei 2018 oordeelde de Raad van State over de vraag of de gemeente bij het verlenen van de omgevingsvergunning had moeten zorgen voor vergoeding van deze kosten. De Raad van State kwam tot de conclusie dat dit niet hoefde.

De zaak

De gemeente had een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan verleend voor het project Vervoersknoop Bleizo. Gelet op het grote belang van het vervoersknooppunt waren de financiële belangen van Dunea volgens de gemeente niet onevenredig geschaad. Dunea, producent van drinkwater, was het hier niet mee eens. Als gevolg van de verleende omgevingsvergunning moet Dunea de rivier watertransportleiding BAL-1 vervangen. Dunea is van mening dat zij hiervoor recht heeft op compensatie.

De Raad van State

De Raad van State heeft de belangenafweging van de gemeente beoordeeld. In het besluit had de gemeente zonder nadere argumenten verwezen naar de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatwerken en spoorwegwerken 1999 (NKL 1999). De Raad van State vond dit onvoldoende argumentatie. Niet duidelijk werd waarom de schade van Dunea niet voor compensatie in aanmerking kwam. Daarom droeg de Raad van State de gemeente op om dit motiveringsgebrek te herstellen.

De gemeente heeft dit vervolgens met een nadere reactie verduidelijkt. Op grond van de NKL 1999 bestaat na 15 jaar geen recht meer op nadeelcompensatie. De leidingen van Dunea liggen al meer dan 15 jaar in de grond. Dunea had volgens de gemeente dan ook rekening moeten houden met de mogelijkheid dat de leiding verlegd moest worden, en had daarvoor geld moeten reserveren. De rechter vindt dit standpunt van de gemeente niet onredelijk. Uit de regeling volgt daarnaast ook dat kosten die buiten het normale bedrijfsrisico vallen wel voor vergoeding in aanmerking komen. In deze zaak was daar volgens de rechter geen sprake van.

Relevantie

Een leidingbeheerder kan in aanmerking komen voor nadeelcompensatie op grond van de NKL 1999 wanneer de leidingen nog geen 15 jaar in de grond liggen. Of wanneer de leidingen wel 15 jaar of langer in de grond liggen, maar er sprake is van kosten die het normale bedrijfsrisico te boven gaan. In andere gevallen zijn de kosten van de verlegging van leidingen voor rekening van de leidingbeheerder.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!