Geen handhaving bij een vergunningvrij bijbehorend bouwwerk
28 april 2020

Geen handhaving bij een vergunningvrij bijbehorend bouwwerk


Een perceeleigenaar heeft een verzoek om handhaving ingediend bij de gemeente Bergen, omdat de garage van de buren niet volgens verleende bouwvergunning is gebouwd. In die vergunning is namelijk een breedte van 3 meter toegestaan. De werkelijke breedte van de garage is 3,60 meter. Volgens de perceeleigenaar staat de garage van de buren ongeveer 65 centimeter op zijn perceel. Om die reden wil hij handhaving inroepen. De gemeente erkent dat de garage in afwijking van de verleende vergunning is gebouwd. Toch wil de gemeente niet handhavend optreden, omdat dat onevenredig zou zijn. De garage is namelijk een bijbehorend bouwwerk en kan vergunningvrij worden opgericht. In haar uitspraak legt de Raad van State uit waarom de gemeente gelijk heeft. 

Vergunningvrij bijbehorend bouwwerk

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het bouwen van een bouwwerk. Dat wordt bepaald in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo). Er bestaan hier wel uitzonderingen op. Op grond van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) is namelijk geen vergunning vereist voor een bijbehorend bouwwerk of de uitbreiding daarvan. Dit geldt alleen voor bijbehorende bouwwerken in het achtererfgebied. Daarnaast gelden er eisen voor de grootte van het bijbehorende bouwwerk. De eisen verschillen, afhankelijk van de grootte van het bebouwingsgebied. Hoe groter het bebouwingsgebied, hoe groter een bijbehorend bouwwerk vergunningvrij gebouwd kan worden. Dit geldt tot een maximum van 150 m2. Voor een bijbehorend bouwwerk van meer dan 150 m2 is dus altijd een omgevingsvergunning bouwen nodig.

Oordeel Raad van State

Allereerst stelt de Raad van State vast dat de garage inderdaad in afwijking van de verleende vergunning is gebouwd. Nu is de vraag of hiermee in strijd is gehandeld met de Wabo. Om dit te kunnen bepalen, is het van belang om te weten of de garage vergunningvrij gebouwd kon worden. Als dat zo is, dan kan de gemeente niet handhavend optreden.

Kan de garage aangemerkt worden als een bijbehorend bouwwerk dat in het achtererfgebied is gebouwd? Die vraag staat centraal in deze zaak. De woning en het grootste deel van de garage bevinden zich op hetzelfde kadastrale perceel. Gelet op de feitelijke situatie is de Raad van State van oordeel dat de garage en de woning op hetzelfde perceel zijn gelegen. Daarnaast is het deel van het perceel, waarop de garage staat, ingericht en in gebruik ten behoeve van de woning. Daarmee is de garage aan te merken als een bijbehorend bouwwerk.

Vervolgens moet gekeken worden of de gronden waarop de garage staat tot het achtererfgebied horen. Het gehele perceel bij een hoofdgebouw wordt aangemerkt als erf, tenzij in een bestemmingsplan anders is bepaald. In deze zaak is dat niet het geval. De gronden waarop de garage staat, zijn direct gelegen bij het hoofdgebouw. Ook voor zover de garage staat op het perceelsgedeelte van de buren. Verder voldoet de garage ook aan de overige eisen uit het Bor.

Zo komt de Raad van State tot conclusie dat de garage een bijbehorend bouwwerk is, dat vergunningvrij gebouwd kan worden. De gemeente Bergen krijgt daarmee gelijk en hoeft niet handhavend op te treden.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!