Soortenbescherming: 3 veranderingen in Wet natuurbescherming
17 januari 2017

Soortenbescherming: 3 veranderingen in Wet natuurbescherming


Werkzaamheden zoals bouw, sloop en kap kunnen een negatief effect hebben op dieren- en plantensoorten. De Wet natuurbescherming is 1-1-2017 in werking getreden. Drie veranderingen in de soortenbescherming ten opzichte van de Flora- en Faunawet op een rij.

Verboden beperkt tot ‘opzettelijk handelen’

Met de Flora- en Faunawet gold nationaal een strenger beschermingsniveau dan het niveau dat vanuit Europa is voorgeschreven. In de Wet natuurbescherming is meer aansluiting bij wat in de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn staat, soms is de tekst uit de richtlijn vrijwel letterlijk overgenomen. Een van de wijzigingen is dat verboden in de Wet natuurbescherming meestal beperkt zijn tot ‘opzettelijke’ handelingen. ‘Opzettelijk’ wil hier zeggen: ‘bewust de niet te verwaarlozen kans aanvaarden dat de gedraging leidt tot een overtreding van een verbod’. Voorwaardelijke opzet dus. De rechter concludeert snel dat er sprake is van voorwaardelijke opzet. Per saldo is het beschermingsniveau daarom nagenoeg gelijk gebleven.

Beschermde soorten in Wet natuurbescherming

In totaal zijn er sinds 1-1-2017 drie categorieën beschermde soorten:

  1. Vogels.
  2. De soorten uit bijlage IV van de Habitatrichtlijn en bijlage I en II van het verdrag van Bern en Bonn.
  3. Nationaal beschermde soorten.

Welke soorten nationaal beschermd zijn vind je in de bijlage bij de Wet natuurbescherming, onderdeel A (dieren) en onderdeel B (planten).

Er is een tijdje verwarring geweest over de vraag hoe het dan zit met vogels die zowel in categorie 1 (vogels) als in categorie 2 (soorten uit bijlage IV van de Habitatrichtlijn, bijlage I van het verdrag van Bonn of bijlage II van het verdrag van Bern) vallen. Met een wijziging van de Wet natuurbescherming door de Verzamelwet EZK en LNV op 1 juli 2018 heeft de wetgever verduidelijkt dat in dat geval het regime voor vogels geldt, zoals beschreven in artikel 3.1 Wet natuurbescherming. Voor het verstoren van vogels is in de Wet natuurbescherming een uitzondering opgenomen voor verstoringen die niet van wezenlijke invloed zijn op de gunstige instandhouding van de vogelsoort. 

Gedragscodes niet langer beperkt tot nationaal beschermde soorten

Door te werken volgens een goedgekeurde gedragscode kun je voorkomen dat je een ontheffing moet aanvragen. Je kunt de bestaande goedgekeurde gedragscodes (link: https://mijn.rvo.nl/gedragscodes-overige-organisaties) blijven gebruiken, deze blijven gewoon geldig voor de periode waarvoor ze zijn goedgekeurd.

Nieuw is dat de Wet natuurbescherming in artikel 3.31 het gebruik van een gedragscode niet beperkt tot nationaal beschermde soorten.  Er kunnen dus ook gedragscodes gemaakt worden voor vogels en voor soorten die genoemd zijn in de bijlage van de Habitatrichtlijn of het verdrag van Bern of Bonn. Bovendien kunnen nu ook gedragscodes voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting worden vastgesteld voor deze soorten. De bestaande gedragscodes kun je hiervoor op het moment van schrijven (nog) niet gebruiken, omdat deze (nog) geen specifieke maatregelen bevatten voor strikt beschermde soorten en/of vogels.

Bronnen