Een atelier bouwen zonder omgevingsvergunning
15 augustus 2019

Een atelier bouwen zonder omgevingsvergunning


Op 22 mei 2017 heeft de gemeente Roermond een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een houten atelier. Met deze vergunning mag afgeweken worden van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan staat dat het totale grondoppervlak van bijgebouwen op een perceel niet meer dan 100 m2 mag zijn. De buurvrouw heeft op het aangrenzende perceel een paardenhouderij. Zij denkt dat de komst van het atelier haar bedrijfsvoering zal belemmeren, omdat een aanvaardbare woon- en leefklimaat voor het atelier niet gegarandeerd kan worden. De rechter gaf haar ongelijk, omdat het atelier vergunningvrij gebouwd zou kunnen worden. De Raad van State oordeelde anders in haar uitspraak van 31 juli 2019.

Uitzondering vergunningplicht

In sommige gevallen is er geen omgevingsvergunning nodig voor het bouwen van bouwwerken of het gebruiken van gronden of bouwwerken. Dit is bepaald in artikel 2 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Voor bijgebouwen is de uitzondering op de vergunningplicht geregeld in onderdeel f van dat artikel. De uitzondering geldt als de totale oppervlakte van bijgebouwen in het bebouwingsgebied niet meer bedraagt dan 150 m2. Wel is de voorwaarde van 150 m2 afhankelijk van de grootte van het bebouwingsgebied.

Oordeel Raad van State

Om de vraag te beantwoorden hoeveel vierkante meter er bijgebouwd mag worden, maakt de Raad van State onderscheid tussen hoofd- en bijgebouw. Het is daarvoor van belang hoe het hoofdgebouw ten tijde van de bouwwerkzaamheden is vergund. Aan- en uitbouwen maken alleen deel uit van het oorspronkelijk hoofdgebouw als die functioneel onderdeel van het hoofdgebouw zijn en op basis van een vergunning tegelijkertijd zijn meegebouwd.

In deze zaak blijkt uit de bouwvergunning van 28 februari 1969 dat de woning is vergund zonder overkapping. Pas op 22 november 1976 heeft de gemeente een bouwvergunning verleend voor de bouw van de overkapping. 

De Raad van State komt zo tot de conclusie dat ten onrechte de overkapping met een oppervlakte van ongeveer 75 m2 niet als bijbehorend bouwwerk is aangemerkt. Dit betekent dus dat meer dan 150 m2 aan bijbehorende bouwwerken op het perceel is gebouwd. Om die reden kan het atelier niet zonder omgevingsvergunning worden gebouwd.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!