De waarde van een boom weegt zwaarder dan de realisering van een bouwplan
16 december 2019

De waarde van een boom weegt zwaarder dan de realisering van een bouwplan


De gemeente Goirle heeft geweigerd een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van een zomereik. De eigenaar van het perceel wil deze boom kappen om een vrijstaande woning te kunnen bouwen met een overdekt terras. De zomereik is één van de negen bomen, die voor het bouwplan gekapt moet worden. Deze boom heeft een stamomtrek van ongeveer 216 cm en is aangewezen door de gemeente als beschermde boom. Om deze reden heeft de gemeente de kap van de zomereik geweigerd. In zijn uitspraak van 20 november 2019 heeft de Raad van State de gemeente gelijk gegeven. 

Waardevolle boom

De gemeente vindt dat het belang van de kap niet opweegt tegen het belang om de boom te behouden. Bij de beoordeling van de aanvraag houdt de gemeente rekening met alternatieven om de boom te kunnen behouden. Dit is één van de weigeringsgronden die in de gemeentelijke verordening van Goirle staan. Andere weigeringsgronden zijn: de natuurwaarde, landelijke waarde, waarde voor stads- of dorpsschoon, beeldbepalende waarde, cultuurhistorische waarde en de waarde van de boom voor de leefbaarheid. De concreetheid en haalbaarheid van het project kan ook een weigeringsgrond vormen. 

Volgens de gemeente is de zomereik een vitale boom met een goede levensverwachting. De boom is van waarde voor de natuur, landschap, dorpsschoon en leefbaarheid. Daarnaast ziet de gemeente geen noodzaak om het terras op de geplande locatie aan te leggen. De gemeente vindt dat de perceeleigenaar het terras ook op een andere plek kan realiseren.

Oordeel Raad van State

De perceeleigenaar heeft bij de Raad van State een rapport ingediend om aan te tonen dat er geen alternatieve locatie mogelijk is voor het terras. Ook heeft de eigenaar een tweede rapport ingediend om aan te tonen of de zomereik behouden kan worden bij de realisering van het bouwplan.

Volgens de Raad van State blijkt uit het eerste rapport dat het woongenot en de bezonning doorslaggevend zijn voor de locatiekeuze van het terras. De omstandigheid dat alternatieven minder wenselijk zijn voor de perceeleigenaar vindt de Raad van State onvoldoende om aan te tonen dat alternatieve locaties niet mogelijk zijn. Verder is in het tweede rapport alleen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het behoud van de zomereik bij de aanleg van het terras. Daarin mist de Raad van State het onderzoek naar de waarden die aan de zomereik toegekend kunnen worden. Ook merkt de Raad van Stat op dat het rapport de adviezen, waar de gemeente zich op beroept, niet tegenspreekt.

De Raad van State vindt in beide rapporten geen reden waarom het belang van de zomereik voor zijn omgeving minder zwaar weegt dan de belangen van de perceeleigenaar. Zo krijgt de gemeente gelijk en mag de zomereik niet gekapt worden.  

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!