De feitelijke actuele situatie bepaalt of er sprake is van één perceel
17 september 2020

De feitelijke actuele situatie bepaalt of er sprake is van één perceel


De gemeente Gennep heeft een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van twee appartementen met parkeergelegenheid. Het voorziene gebouw heeft drie bouwlagen. Aan het perceel is de bestemming “Wonen” toegekend in het bestemmingsplan “Kern Gennep”. Het gebouw is in strijd met die planregels, omdat de bouw van twee appartementen niet wordt toegelaten. Ook past het niet binnen de toegestane maximale goot- en bouwhoogte. De omgevingsvergunning is verleend om van het bestemmingsplan af te kunnen wijken en het bouwplan te kunnen realiseren. Een omwonende is het niet eens met de komst van het appartementsgebouw en stapt naar de rechter. In zijn uitspraak beoordeelt de Raad van State of de omgevingsvergunning verleend had mogen worden.

Afwijken bestemmingsplan

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maakt het mogelijk om af te wijken van een bestemmingsplan. Als in de planregels geen afwijkingsmogelijkheid is opgenomen, kan ook worden afgeweken op basis van de kruimelgevallen van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor). Het Bor geeft per type project voorwaarden om af te kunnen wijken van een bestemmingsplan. Het voorziene gebouw wordt aangeduid als een bijbehorend bouwwerk door de gemeente, omdat het een uitbreiding is van een bestaand appartementsgebouw.

De definitie van een bijbehorend bouwwerk is volgens het Bor: uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak. Daarvoor geldt dat je kunt afwijken van de planregels als het bouwwerk niet hoger is dan 5 m en de oppervlakte niet meer bedraagt dan 150 m2. Volgens de omwonende is het voorziene gebouw niet aan te merken als een bijbehorend bouwwerk. Het gebouw staat namelijk niet op hetzelfde perceel als het bestaande appartementsgebouw (hoofdgebouw). De percelen hebben daarnaast beide een andere bestemming. 

Oordeel Raad van State 

Allereerst beoordeelt de Raad van State welke bebouwing als hoofdgebouw aangemerkt kan worden. Voor de beantwoording van die vraag is het van belang vast te stellen of het bouwplan is voorzien op hetzelfde perceel als het bestaande appartementengebouw. Maar het begrip ‘perceel’ is niet omschreven in het Bor. Voor een definitie daarvan zoekt de Raad van State aansluiting bij een eerdere uitspraak. Daaruit blijkt dat het van belang is om te kijken naar de feitelijke actuele situatie, waaronder de inrichting en wijze van gebruik van de gronden. Het is dus niet noodzakelijk dat de gronden dezelfde bestemming hebben. 

Bij de bouw van het bestaande appartementsgebouw is rekening gehouden met het realiseren van woningen op het aangrenzende perceel. Er zijn al twee bergruimtes gerealiseerd voor de nieuwe appartementen. Ook heeft het appartementsgebouw aan de achterzijde een deur, waarmee de parkeervoorziening die onderdeel uitmaakt van het bouwplan kan worden bereikt. Verder zal voor de entree van de twee nieuwe appartementen gebruik worden gemaakt van de bestaande entree van het aangrenzende appartementsgebouw. Dit gebeurt via het bestaande trappenhuis, de lift en de bestaande galerijen. En het braakliggende terrein is als parkeerplaats gebruikt door de bewoners van het bestaande appartementsgebouw tijdens de besluitvorming. 

Gelet op de inrichting en het gebruik van beide percelen kunnen deze als één perceel worden aangemerkt volgens de Raad van State. Daarnaast is het oordeel dat het bestaande appartementsgebouw is aan te merken als het hoofdgebouw. Omdat dit gebouw gelet op de bestemming “Wonen” als het belangrijkste gebouw is te beschouwen. Het voorziene gebouw wordt tegen het bestaande appartementsgebouw aangebouwd en gelet op de gedeelde entree, galerijen en berging is het ook daarmee verbonden. Volgens de Raad van State heeft de gemeente de omgevingsvergunning daarom rechtsgeldig kunnen verlenen.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!