De behoefte aan winkels en fitnesscentra
31 juli 2019

De behoefte aan winkels en fitnesscentra


De gemeente Hilvarenbeek heeft een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een winkelruimte en een fitnesscentrum. De gemeente vindt het project ruimtelijk aanvaardbaar, omdat het past in de beoogde herontwikkeling van het centrum. Bovendien gaat het om een langdurig braakliggend terrein in het centrum van Hilvarenbeek.

Omwonenden vrezen voor de aantasting van hun woon- en leefklimaat. Zij voeren aan dat de gemeente onvoldoende heeft aangetoond dat er behoefte is aan het project. Op 17 juli 2019 heeft de Raad van State in zijn uitspraak de omwonenden in het gelijk gesteld.

Laddertoets

Als een gemeente met een project nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk wil maken, dient zij te voldoen aan de voorwaarden van artikel 3.1.6, tweede lid, van het Besluit ruimtelijke ordening. Dit artikel bepaalt dat de gemeente allereerst dient te onderzoeken of er behoefte is aan de desbetreffende ontwikkeling. Daarnaast dient zij te onderzoeken of bestaande, leegstaande panden benut kunnen worden voor deze ontwikkeling. Het artikel heeft zo tot doel zorgvuldig ruimtegebruik te garanderen. Deze toets wordt de ladder voor duurzame stedelijke ontwikkeling genoemd.

Oordeel Raad van State

Volgens de Raad van State dient de ruimtelijke onderbouwing van een project voldoende objectief, actueel en concreet te zijn. In deze onderbouwing dient ook de afweging van het project tegen het bestaande aanbod tot uitdrukking te komen. Verder moet duidelijk zijn dat het project niet tot onnodig nieuw ruimtebeslag leidt. Dit om leegstand te voorkomen. 

De gemeente heeft het beleid om winkels en andere stedelijke voorzieningen te concentreren in het centrum. Volgens de Raad van State kun je daaruit echter niet afleiden dat er behoefte bestaat aan de winkel en het fitnesscentrum. De gemeente verwacht dat winkels van buiten het centrum willen verhuizen naar het nieuwe pand. Maar ook daarvan zegt de Raad van State dat dit niet betekent dat er behoefte aan de winkel en het fitnesscentrum is. Volgens de Raad van State had de gemeente ook moeten onderzoeken of het bestaande aanbod van winkels en fitnesscentra in de gemeente al genoeg is voor de behoefte van de inwoners.

Zo komt de Raad van State tot de conclusie dat de gemeente onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt dat de winkel en het fitnesscentrum in het nieuwe pand voorzien in de actuele behoefte. Omdat de omgevingsvergunning niet zorgvuldig is voorbereid en niet deugdelijk is gemotiveerd, krijgen de omwonenden gelijk in deze zaak.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!