Compensatie van de herplantplicht
26 september 2019

Compensatie van de herplantplicht


In de gemeente Maarsbergen grenst aan het bedrijventerrein een voormalige camping. Vanwege de plannen om het bedrijventerrein uit te breiden naar het naastliggende perceel, zijn er op het campingterrein bomen gekapt. Uit de Wet natuurbescherming volgt dat iedereen die bomen kapt verplicht is om op diezelfde grond binnen drie jaar te herbeplanten. Omdat een deel van de camping een bedrijventerrein zal worden, zal er geen herbeplanting plaatsvinden. Om deze reden vroeg de eigenaar om compensatie van de herplantplicht op grond van artikel 4.5 van de Wet natuurbescherming. De eigenaar stelde voor om de bomen op andere terreinen te herplanten. De provincie verleende toestemming. De Vereniging Maarn-Maasbergen Natuurlijk ging daartegen in beroep.

Berekening van de te compenseren oppervlakte

De vereniging was het niet eens met de manier waarop de provincie de oppervlakte aan te compenseren bomen had berekend. Een deel van het oppervlakte van het terrein is bos dat behouden blijft. Daarnaast stond in het destijds geldende bestemmingsplan hoeveel oppervlakte bestemd was voor standplaatsen voor stacaravans. Deze oppervlakte werd door de provincie van de totale te compenseren oppervlakte afgetrokken. Nadat de camping gesloten werd, zijn de standplaatsen begroeid met bomen en struiken. De provincie heeft het destijds geldende bestemmingsplan als uitgangspunt genomen en daarom deze standplaatsen niet meegenomen in de berekening van de te compenseren oppervlakte. Volgens de vereniging is dit onterecht.

Feitelijke situatie als uitgangspunt

Op 21 augustus 2019 deed de Raad van State uitspraak in deze zaak. Uit de uitspraak blijkt dat alleen de feitelijke situatie vóór het kappen van belang is. De herplantplicht heeft als doel om te voorkomen dat het oppervlakte bos niet afneemt. Bij de berekening van de te compenseren oppervlakte gaat het dus niet om de (maximale) planologische mogelijkheden binnen het bestemmingsplan. Volgens de Raad van State had de provincie onderzoek moeten doen naar het aantal standplaatsen dat er feitelijk aanwezig was voordat er gekapt werd. Alleen die feitelijk aanwezige standplaatsen mogen worden afgetrokken van de te compenseren oppervlakte. De Raad van State concludeert dat sommige standplaatsen die volgens het bestemmingsplan aanwezig mochten zijn, binnen het gebied liggen waar het bos behouden is gebleven. De oppervlakte van deze standplaatsen mocht daarom niet worden afgetrokken van de totale oppervlakte aan te compenseren bos. 

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!