Bouwactiviteiten vaker vergunningvrij in Omgevingswet
17 januari 2017

Bouwactiviteiten vaker vergunningvrij in Omgevingswet


Het Rijk vervangt de vergunning voor bouwactiviteiten in het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht door twee aparte vergunningen. Daardoor heb je waarschijnlijk minder vaak een vergunning voor je bouwactiviteit nodig.

Splitsing van de vergunning voor bouwactiviteiten

Sinds 5 januari 2017 kun je het ontwerp van de Invoeringswet voor de Omgevingswet bekijken op internet. En tot 3 februari kun je daarover je mening geven. Een van de zaken die het Rijk regelt via de Invoeringswet is de zogenaamde ‘knip’. De knip betekent dat de vergunning voor bouwactiviteiten wordt gesplitst in twee vergunningen. Een vergunning voor de technische eisen aan een bouwwerk en een vergunning voor een omgevingsplanactiviteit. Op dit moment is dat nog geregeld in één vergunning: de omgevingsvergunning bouwen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gaat zowel over de technische eisen als de toets aan het bestemmingsplan.

De technische vergunning

De vergunning voor technische regels staat straks in het Besluit bouwwerken leefomgeving. In dat besluit komen de bouwactiviteiten te staan waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Dat zal vooral gaan over bouwwerken met een zwaarder risicoprofiel. Bijvoorbeeld bouwwerken met meerdere bouwlagen of verbouwingen waarbij de brandveiligheid verandert. Wat ook verandert, is dat de gemeente de bouwtechnische voorschriften niet meer inhoudelijk zal toetsen. Dat gaat de kwaliteitsborger doen. De gemeente controleert wel of de opdrachtgever gebruik maakt van een toegelaten toetsingsinstrument en een gecertificeerde kwaliteitsborger.

De vergunning voor omgevingsplanactiviteiten

De vergunning voor omgevingsplanactiviteiten wordt door de gemeente geregeld in het omgevingsplan. De gemeente bepaalt aan welke regels een bouwwerk op een locatie moet voldoen. En ook of het nodig is dat er vooraf aan die regels wordt getoetst. In het omgevingsplan kunnen regels voor bouwwerken heel concreet worden vastgelegd, bijvoorbeeld een bouwhoogte van 10 meter. Dat geeft al direct duidelijkheid en het zorgt ervoor dat in een heel aantal gevallen geen vergunning nodig is. Hierdoor worden veel meer bouwactiviteiten vergunningvrij. De gemeente zal de vergunningplicht vooral gebruiken bij open normen in het omgevingsplan. Dan komt het aan op interpretatie, afweging en soms een deskundigenadvies.

Vergunningvrij bouwen

Zoals gezegd, worden waarschijnlijk meer bouwactiviteiten straks vergunningvrij. Dit is vooral een zaak van de gemeenten. Zij hebben het beste zicht op hun omgeving en weten wat er nodig is. Het is echter niet de bedoeling dat hierdoor juist meer bouwactiviteiten vergunningplichtig worden dan nu het geval is. Daarom komen er waarschijnlijk instructieregels en een landelijk uniforme categorie van vergunningvrije bouwwerken. In de Vergunningchecker pro zijn alle regels verwerkt zoals ze nu gelden. Zodra er wijzigingen zijn, worden deze in de Vergunningchecker pro verwerkt. Je hebt dus altijd een actueel overzicht!