Bewonersverenigingen en het windpark
08 september 2020

Bewonersverenigingen en het windpark


De gemeente Emmen heeft een omgevingsvergunning verleend aan Energiepark Pottendijk BV voor het realiseren van een windpark. Het gaat om een windpark met 14 windturbines, bijbehorende kraanopstelplaatsen en een inkoopstation. De projectlocatie is de Woldweg in het gebied Pottendijk en het project wordt gerealiseerd voor de duur van 16 jaar na ingebruikname. Dit gebied is ligt in de buurt van Veenakkers, Weerdinger-Erfscheidenveen, de N391 en het Nieuwe Schuttingskanaal Oostzijde. 

De windturbines hebben een maximale tiphoogte van iets meer dan 150 meter en zullen op afstanden van ongeveer 500 meter of meer van elkaar geplaatst worden. Het gezamenlijke vermogen zal 50,4 megawatt bedragen. Zes dorpsverenigingen uit de omgeving hebben zich uitgesproken tegen de komst van het windpark. In zijn uitspraak beoordeelt de Raad van State of zij als belanghebbenden aangemerkt kunnen worden.

Belanghebbendheid

Zes dorpsverenigingen in de omgeving van de projectlocatie hebben zich verenigd onder de naam Erkende Overleg Partners-Platform de Monden (EOP). Zij vrezen dat het windpark de leefomgeving nadelig zal beïnvloeden en tot verschillende veiligheidsrisico’s leidt. Om een besluit aan te kunnen vechten moet je belanghebbende zijn. In het omgevingsrecht kijkt de rechter naar de feitelijke gevolgen van de activiteit voor je woon-, leef- of bedrijfssituatie. Deze gevolgen dienen wel van enige betekenis te zijn. Als de gevolgen te klein zijn, dan zal de rechter je niet als belanghebbende aanmerken. De afstand, het zicht, de planologische uitstraling en milieugevolgen zijn factoren die bepalen of de gevolgen van een activiteit van enige betekenis zijn.

Verder is voor de belanghebbendheid van een rechtspersoon bepalend of deze volgens de statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden een rechtstreeks bij het bestreden besluit betrokken algemeen of collectief belang in het bijzonder behartigt. 

Oordeel Raad van State

Voor windparken op land hanteert de Raad van State als uitgangspunt dat gevolgen van enige betekenis aanwezig kunnen zijn binnen een afstand van tien keer de tiphoogte van de dichtstbijzijnde windturbine. Dit gemeten vanaf de voet van de windturbine. Een van de dorpsverenigingen, Plaatselijke Belang Foxel/Scholtenskanaal ligt op een afstand van meer dan 1500 meter. Op die afstand kunnen geen gevolgen van enige betekenis verwacht worden. De vereniging is daarom niet aan te merken als belanghebbende. EOP voert aan dat deze vereniging zich op korte afstand bevindt van een ander voorzien windpark. Het werkgebied dreigt zo te raken tussen dat windpark en het windpark in Pottendijk. Dit leidt volgens de Raad niet tot een andere conclusie, omdat in deze zaak alleen het windpark Pottendijk in het geding is.

Daarnaast is de vraag of de vereniging Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge wel belanghebbende is, gezien zijn statutaire doelstelling en feitelijke werkzaamheden. De doelstelling is volgens de Raad het bevorderen van de leefbaarheid van het concreet begrensde werkgebied Nieuw-Weerdinge. Die doelstelling is niet te ruim geformuleerd. Ook de verschillende feitelijke werkzaamheden, zoals de overleggen met de gemeente Emmen en het organiseren van informatieavonden, sluiten daarop aan. Volgens de Raad van State is deze vereniging daarom wel aan te merken als belanghebbende. 

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!