Belangenafweging bij een kapvergunning
08 augustus 2018

Belangenafweging bij een kapvergunning


De Raad van State heeft op 25 juli 2018 een uitspraak gedaan over de belangenafweging bij het verlenen van een kapvergunning. Volgens de Raad van State moet de gemeente de leefbaarheid van het terrein voor krakers die wonen op het terrein meenemen. Dat had de gemeente goed gedaan. Maar het belang van de aanvrager, een beheermaatschappij, was onvoldoende meegewogen bij de beoordeling. De beheermaatschappij had belang bij een snelle ontwikkeling van het terrein.

De zaak

In de zaak wilde een beheermaatschappij een kapvergunning voor een aantal bomen, om een terrein te kunnen ontwikkelen. De gemeente heeft de kapvergunning in eerste instantie geweigerd, omdat er nog krakers wonen op het terrein. Volgens de beheermaatschappij mag de gemeente geen rekening houden met het leefbaarheidsbelang van die bewoners. De gemeente heeft het terrein immers als onleefbaar aangemerkt. Bovendien is wonen er op grond van het bestemmingsplan niet toegestaan. 

De Raad van State

De Raad van State is het niet eens met de beheermaatschappij. De leefbaarheid van het terrein speelt wel een rol bij de beoordeling van de aanvraag. Volgens de Raad van State volgt uit de Bomenverordening namelijk niet dat de gemeente alleen de planologische situatie moet bekijken. De gemeente moet ook rekening houden met de feitelijke situatie. De bomen van het terrein zijn volgens de Raad van State van belang voor de leefbaarheid van de bewoners. Daarom heeft de gemeente terecht de belangen van de krakers meegewogen bij de beoordeling van de aanvraag van de kapvergunning.

De gemeente heeft volgens de Raad van State het belang van de beheermaatschappij bij het zo snel mogelijk bouwrijp maken van het terrein, na de ontruiming van het terrein, onvoldoende meegewogen. De gemeente kon de kapvergunning immers verlenen onder de voorwaarde dat deze pas gebruikt mag worden als het terrein is ontruimd. Zo kon de beheermaatschappij toch zo snel mogelijk door met de ontwikkeling.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!