Afwijken van beleidsregels
25 maart 2019

Afwijken van beleidsregels


Het bouwen van een dakterras op een woning kan door omwonenden als problematisch worden ervaren. Bij het vaststellen van een bestemmingplan houdt de gemeente zo veel mogelijk rekening met eventuele nadelige gevolgen voor omwonenden. De gemeente heeft de mogelijkheid om van het bestemmingsplan af te wijken met een omgevingsvergunning. Voor die vergunningen kan de gemeente beleidsregels opstellen. Mag de gemeente toepassing geven aan een beleidsregel, ondanks eventuele nadelige effecten voor omwonenden?

Beperking van zonlichttoetreding en duisternisvervuiling

In deze zaak heeft de gemeente Amsterdam een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een dakterras met dakopbouw. Het dakterras wordt gebouwd op het platte dak van een woning en de dakopbouw dient als toegang naar het terras. Omwonenden maken bezwaar tegen de omgevingsvergunning. In het bestemmingsplan is namelijk geregeld dat de maximale bouwhoogte 17,5 m mag zijn. In dit geval is de hoogte van het woongebouw 15,4 m en de dakopbouw 2,5 m. Dit betekent dat de maximale bouwhoogte wordt overschreden met 40 cm. In de planregels is echter geregeld dat de gemeente met een omgevingsverguning van deze maximale bouwhoogte mag afwijken. Dat is ook precies wat de gemeente heeft gedaan in deze zaak, met toepassing van de beleidsregel voor dakopbouwen. Omwonenden stelden dat de dakopbouw leidt tot een beperking van zonlichttoetreding en tot duisternisvervuiling. Volgens hen zou de beleidsregel niet toegepast mogen worden.

Beleidsregels

Wat houdt een beleidsregel precies in? De gemeente kan beleidsregels vaststellen om te bepalen hoe bepaalde gemeentelijke taken moeten worden uitgevoerd. In principe is de gemeente verplicht zich aan deze beleidsregels te houden. Er kan slechts in zeer bijzondere gevallen van worden afgeweken. Een bijzonder geval doet zich bijvoorbeeld voor als de beleidsregel voor belanghebbenden leidt tot nadelige gevolgen in verhouding met het doel wat de gemeente voor ogen had. De beleidsregel in deze zaak regelt dat de gemeente een omgevingsvergunning moet verlenen voor het bouwen van een dakopbouw indien voldaan is aan een aantal voorwaarden. Een van deze voorwaarden is dat de hoogte van de dakopbouw niet meer dan 2,5 m mag zijn. De gemeente is van mening dat aan deze voorwaarde is voldaan.

Beleidsregel toepassen of afwijken?

In haar uitspraak van 6 februari 2019 stelt de Raad van State dat bij het vaststellen van de maximale bouwhoogte in een bestemmingsplan rekening wordt gehouden met de zon- en daglichttoetreding op bestaande bebouwing. Maar in deze zaak heeft de gemeente afgeweken van het bestemmingsplan en de beleidsregel toegepast. Is het nadeel voor de omwonenden voldoende reden om van de beleidsregel af te wijken? De Raad van State vindt van niet. Het feit dat omwonenden op een afstand van 30 m wonen en dat de maximale hoogte slechts met 40 cm wordt overschreden, betekent dat de nadelige gevolgen voor de omwonenden beperkt zijn. Bovendien hebben de omwonenden reeds last van een verlies aan duisternis. De Raad van State oordeelt dat er geen reden is om af te wijken van de beleidsregel.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!