Aanbouw voor een keuken of eetkamer is een bijbehorend bouwwerk
29 juli 2020

Aanbouw voor een keuken of eetkamer is een bijbehorend bouwwerk


De gemeente Dordrecht heeft een vergunning verleend om op een perceel een vrijstaande woning te bouwen. De woning bestaat uit een hoofdgebouw met twee bouwlagen, met aan de zijkant een aanbouw bestaande uit één bouwlaag. De aanbouw zal voor een deel als keuken of eetkamer worden gebruikt en het andere deel als berging. Daarbij is het deel van de aanbouw voor de keuken of eetkamer aangeduid als bijbehorend bouwwerk. Het deel voor de berging is als vergunningvrij aangeduid. De buren zijn het hier niet mee eens, omdat volgens hen het deel voor de keuken en eetkamer behoren tot het hoofdgebouw. In zijn uitspraak beoordeelt de Raad van State of het bouwplan in strijd is met het geldende bestemmingsplan.

Bestemmingsplan

De aanbouw voor de keuken of eetkamer wordt getoetst aan de regels van het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Dubbeldam”. In dat bestemmingsplan is bepaald dat een bijbehorend bouwwerk een uitbreiding is van een hoofdgebouw of functioneel met dat hoofdgebouw is verbonden. Het kan dan gaan om een aanbouw of een ander bouwwerk met een dak. Het hoofdgebouw is volgens het bestemmingsplan een gebouw dat op een bouwperceel door de constructie, afmetingen of gelet op de bestemming als het belangrijkste bouwwerk valt aan te merken op het bouwperceel.

Het verschil tussen een bijbehorend bouwwerk en een hoofdgebouw is belangrijk, omdat er andere regels gelden voor een hoofdgebouw. Een hoofdgebouw is namelijk alleen toegestaan op de plaatsen met de aanduiding ‘bouwvlak’. Een bijbehorend bouwwerk is daarbuiten wel toegestaan. De grootte van een bijbehorend bouwwerk is afhankelijk van de grootte van het bouwperceel, het hoofdgebouw niet meegerekend. Dit mag niet meer bedragen dan 50% van van het bouwperceel en in elk geval niet meer 50m2.

Gelet op de bestemming is de aanbouw volgens de gemeente niet het belangrijkste bouwwerk op het bouwperceel. Daarom is het niet aan te merken als hoofdgebouw. 

Oordeel Raad van State

De Raad van State toetst aan de hand van de definities uit het bestemmingsplan of de aanbouw behoort tot het hoofdgebouw. Aanbouw valt onder de definitie van bijbehorend bouwwerk. Uit de definitie van bijbehorend bouwwerk volgt dat het ook een uitbreiding van een hoofdgebouw kan zijn. Verder zijn geen beperkingen aan het gebruik van een bijbehorend bouwwerk gesteld. Het hoeft bijvoorbeeld niet in bouwkundig of functioneel opzicht ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw. Ook kan uit de definitie van hoofdgebouw niet worden afgeleid dat het niet zou zijn toegestaan om het bijbehorende bouwwerk als keuken of eetkamer te gebruiken. Daarnaast is in die definitie niet aangegeven dat een hoofdgebouw, inclusief aanbouw, binnen het bouwvlak moet worden gebouwd. De Raad van State bevestigt hiermee dat een aanbouw buiten het bouwvlak is toegestaan volgens het bestemmingsplan.

Verder benadrukt de Raad van State dat niet getoetst hoeft te worden aan definities uit hogere regelgeving. In dit geval is dat namelijk niet relevant, omdat de vraag aan de orde is of het bouwplan in overeenstemming is met het bestemmingsplan. En niet het Besluit omgevingsrecht. Een gemeente kan volgens de Raad van State afwijken van de definities uit die hogere regelgeving. Hiermee geeft de Raad van State de gemeente gelijk.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!